Tillgångar och nya donationer

Tillgångar
Stiftelsens tillgångar, vars marknadsvärde bedöms uppgå till ca en miljard kr, utgörs i huvudsak  av fastigheter och värdepapper. Fastighetsbeståndet som utgörs av bostadsfastigheter i Stockholms innerstad är en grundsten i stiftelsen och därmed ytterst långsiktigt. Placeringar i värdepapper görs utifrån en löpande avvägning mellan avkastning och risk. Tillgångarnas avkastning finansierar hjälpverksamheten, varför en stabil och uthållig avkastning är av central betydelse.

Nya donationer
Stiftelsen är med tacksamhet öppen för nya donationer vars inriktning ligger i linje med Stiftelsens verksamhet.